Pravidla soutěže z časopisu

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Velká jarní soutěž s PetCenter“

 

 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL

1.1 Organizátorem a pořadatelem soutěže „Velká jarní soutěž s PetCenter“ (dále jen „Soutěž“) je společnost PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Do Čertous 2634/7,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO 447 97 273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 6648 (dále jen „Organizátor“ nebo „Pet Center“ nebo „Správce“).


 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1 Soutěž bude probíhat od 24. 3. 2021 do 6. 4. 2021 na území České republiky.

2.2 Místem konání Soutěže je akční leták Organizátora a e-mail soutez@petcenter.cz

 1. PODMÍNKY ÚČASTI

3.1 Účastníkem Soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let (dále jen „Soutěžící“).

3.2 Z účasti v Soutěži jsou vyloučené osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra není platná a nelze jí předat.

 1. SOUTĚŽ

4.1 Soutěžící se může zapojit do Soutěže tak, že správně odpoví na soutěžní otázku: „Kolik má zubů zdravá dospělá kočka?“ a odpověď pošle společně se svým jménem, telefonním číslem, adresou svého nejbližšího PetCentera a tím, kterou ze dvou výher by si přál na email soutez@petcenter.cz

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE

5.1  Výhercem se stane Soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku a jehož správnou odpověď vylosuje porota, a to nejpozději do 14 pracovních dní po skončení Soutěže.

5.2 Výherci budou vylosováni 1 členem poroty za účasti dalších 2 členů poroty určených Organizátorem.

5.3 Losování výherců proběhne bez účasti veřejnosti. Z losování bude učiněn písemný zápis.

5.4 Každý Soutěžící se může do Soutěže zapojit a vyhrát pouze jednou. Za unikátního Soutěžícího se pro účely Soutěže považuje Soutěžící s unikátní emailovou adresou. Do Soutěže bude zařazen vždy pouze první řádně vyplněný email každého Soutěžícího, k dalším e-mailům Soutěžícího se nepřihlíží.

 1. VÝHRY

6.1 Celkem jsou do Soutěže vloženy dvě výhry.

6.2 Výhrou se rozumí buď 1) 12 x pytel granulí dle vlastního výběru (v celkové hodnotě do 16.000,- Kč včetně DPH) anebo 2) 365 x konzerv Shiny Cat (70 g) (v celkové hodnotě do 18.200,- Kč včetně DPH).

6.3 Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedli v e-mailu, a to formou emailu nebo SMS zprávy, a to do 14 pracovních dnů od ukončení Soutěže.

6.4 Výhra bude výherci doručena do PetCentra, které v e-mailu uvedl, jako své nejbližší. Výherce bude informován, až výhra dorazí (nejpozději do měsíce od informace o výhře) na prodejnu a odtud si ji pak celou najednou do tří dnů vyzvedne, nedohodnou-li se výherce a Organizátor jinak.  

6.5 Nepřevezme-li výherce výhru a nevyzvedne-li si výherce výhru včas, nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá nebo nenapíše do e-mailu všechny údaje nutné k vyzvednutí výhry, případně tyto údaje nahlásí chybně, nesplňuje-li podmínky Soutěže a nárok výherce na výhru zaniká, neučí-li organizátor jinak.

 1. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

7.1 Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor není vůči Soutěžícím jinak zavázán a Soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhra není právně vymahatelná.

7.2 Organizátor si vymezuje právo vyloučit ze Soutěže nevhodné či vulgární odpovědi, zejména pak takové, které jsou zjevně způsobilé působit újmu třetím osobám.

7.3 Organizátor neodpovídá za vady výhry ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhře či za ztrátu výhry během elektronického dodání výhry emailem.

7.4 Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu. Změna je účinná vyhlášením.

7.5 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele přerušit anebo bez náhrady zrušit. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje Organizátor.

7.6 Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce. Soutěžící bude vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého se Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry. V případě, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi Soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

7.7 Účastí v Soutěži (odesláním e-mailu) projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Organizátor Soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a soutěžní přání ve sdělovacích prostředcích, webových stránkách Organizátora a v propagačních materiálech Organizátora, a to po dobu 5 let od ukončení této Soutěže.

7.8 Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách Organizátora. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Níže uvedené informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů Soutěžících (zejména identifikačních, kontaktních a popisných údajů), Správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pověřenec pro ochranu osobních údajů Správce nebyl jmenován.

8.2 Kontaktní údaje Správce: PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Do Čertous 2634/7,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO 447 97 273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 6648, telefon: +420 255 734 500, e-mail:gdpr@petcenter.cz, web www.petcenter.cz.

8.3 Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

 1. a) Vedení evidence Soutěžích marketingové Soutěže a dalších osobních údajů nezbytných k přípravě, organizaci, samotnému průběhu a vyhodnocení marketingové Soutěže pořádané Správcem.

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro splnění smlouvy se Soutěžícími jako se subjekty údajů při přípravě, organizaci, samotném průběhu a vyhodnocení marketingové Soutěže ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů může být v některých případech (zejména u vybraných výherců marketingové Soutěže) nezbytné i pro splnění právní povinnosti Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 1. b) Zasílání marketingových zpráv, obchodních sdělení, novinek a dalších informací týkajících se Správce

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je možné pouze na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je možné odvolat písemnou žádostí na e-mailovou adresu organizátora: gdpr@petcenter.cz.

8.4 Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné kromě výše uvedeného účelu i pro účely dalších oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat formou přímého marketingu elektronickými prostředky nabídku obdobných služeb a zboží účastníkům marketingové Soutěže, jakož i s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z uskutečněné marketingové Soutěže.

8.5 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • určení zaměstnanci Správce,
 • státní orgány a další subjekty na základě právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

8.6 Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8.7 Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, než budou všechna práva a povinnosti z realizované marketingové Soutěže vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později, nebo po dobu, než je odvolán souhlas Soutěžícího se zpracováním osobních údajů.

8.8 Práva Soutěžícího týkající se ochrany jeho osobních údajů:

 • Právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkající se Soutěžícího jako subjektu údajů, právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování (jen pro účely uvedené v bodě 8.4).
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se Soutěžící domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost může Soutěžící podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

8.9 Poučení k povinnosti Soutěžícího poskytnout osobní údaje:

Poskytování osobních údajů Soutěžících Správci je vždy dobrovolné a pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci marketingové Soutěže. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu Vám neumožní se marketingové soutěže účastnit.