Náborový příspěvek

Pravidla pro náborový příspěvek

 1. Náborový příspěvek je určen pro nové zaměstnance na vybrané pracovní pozice a prodejny, který uzavřel pracovní smlouvu a nastoupil do pracovního poměru v PetCenter CZ v období platnosti tohoto náborového nástroje.
 2. Období platnosti je 27.3. - 30.4.2024
 3. Nárok na přiznání náborového příspěvku vzniká, pokud pracovní poměr a odpracovaná pracovní doba nového zaměstnance u PetCenter trvala po dobu nejméně 6 měsíců, přičemž současně uplynula sjednaná zkušební doba. Zároveň platí, že pokud byl zaměstnanec v této době v pracovní neschopnosti/OČR/dovolené a další omluvené absence, nárok na přiznání náborového příspěvku se prodlužuje o dobu omluvených absencí.
 4. Náborový příspěvek se vyplácí spolu se mzdou za kalendářní měsíc, ve kterém byla splněna pravidla pro jeho přiznání a ve výplatním termínu stanoveném pro výplatu mezd.
 5. Bližší informace a podmínky vyplacení náborového příspěvku budou sděleny v rámci konkrétních pracovních inzerátů nebo při pohovorech s uchazeči.

 Náborový příspěvek zaměstnanci PetCenter CZ nenáleží v těchto případech:

 • Nový zaměstnanec nesplní podmínky stanovené v bodu 3,
 • v případě neomluvené absence nového zaměstnance. Zaměstnanec nebude přítomen v práci v pracovní době a jeho nepřítomnost nebude způsobena některým zákonem stanovených omluvitelných důvodů.
 • nový zaměstnanec obdrží během doby pro splnění pravidla pro výplatu náborového příspěvku písemnou výtku za nesplňování požadavků pro řádný výkon práce bez zavinění zaměstnavatele, které spočívají v neuspokojivých pracovních výsledcích nebo za soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
  k vykonávané práci.
 • nejedná se o nového zaměstnance podle výkladu: „Nový zaměstnanec“ je fyzická osoba, která nastupuje do pracovního poměru u PetCenter. Za nového zaměstnance se však nepovažuje osoba, která již měla v minulosti uzavřený pracovní poměr u PetCenter CZ, a od ukončení takového pracovního poměru do uzavření nového uplynulo méně než 3 měsíce. Netýká se Dohod konaných mimo pracovní poměr.