Reklamace prodejny

Tento dokument vydává společnost PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město,
110 00 Praha 1, Identifikační číslo: 44797273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6648 („PetCenter“).

Tento dokument obsahuje přehledné informace pro spotřebitele pro uplatnění reklamací zboží koupeného spotřebitelem od společnosti PetCenter v prodejně PetCenter v České republice. Podrobnější informace o právech spotřebitele jsou obsaženy v občanském zákoníku.

Tento dokument není pro PetCenter závazný, pokud zboží nekupujete jako spotřebitel (typicky, pokud zboží kupujete v rámci své podnikatelské činnosti tzv. „na IČO“).

PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE A JAK REKLAMACE PROBÍHÁ

Reklamovat můžete zboží, které:
a) bylo vadné v okamžiku jeho převzetí z Vaší strany, nebo
b) si po záruční dobu neuchovalo své funkce a výkonnost (záruka).

Lhůta pro uplatnění reklamace zboží vadného při převzetí

Takovou reklamaci můžete uplatnit do 2 let od převzetí zboží. Vezměte však na vědomí, že s výjimkou záruční reklamace (viz níže) se za vadu zboží považuje pouze taková vada, kterou mělo zboží již v okamžiku převzetí z Vaší strany. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Zjistíte-li tedy na zboží vadu a rozhodnete-li se zboží reklamovat, doporučujeme s reklamací neotálet, neboť PetCenter bude taktéž s ohledem na uplynuvší dobu zjišťovat, zda zboží bylo vadné od počátku, či nikoli (v druhém případě bude reklamace zamítnuta).

Záruční reklamace

Je-li na obalu zboží uvedena doba použitelnosti zboží, trvá do uplynutí této doby záruka. V záruce je zboží rovněž v případě, že společně s ním Vám PetCenter dodalo záruční list; v takovém případě trvá záruční doba po dobu uvedenou v záručním listu. Jestliže PetCenter nedeklarovalo záruku na zboží žádným z uvedených způsobů, na zboží se neposkytuje záruka; v takovém případě je možné reklamovat pouze zboží, které bylo vadné již v okamžiku převzetí z Vaší strany.

Vyskytne-li se na zboží vada v záruční době, můžete jej před uplynutím záruční doby reklamovat. I zde platí, že opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním není vadou.

Kde uplatníte reklamaci

Reklamaci můžete uplatnit na prodejně PetCenter, v níž jste zboží zakoupili. Pokud by se stalo, že taková prodejna je trvale uzavřena, můžete reklamaci uplatnit i v jiné prodejně PetCenter v České republice. K reklamaci přineste reklamované zboží a účtenku od něj.

 

Při reklamaci můžete dle své volby požadovat buďto:
a) dodání nové věci bez vady, nebo
b) opravu věci.
Jestliže je však Vámi zvolená varianta neproveditelná, nebo ve srovnání s druhou variantou nepřiměřeně nákladná, je PetCenter oprávněno vyřešit Vaší reklamaci druhým z uvedených způsobů.

V případě uplatnění reklamace na prodejně PetCenter s Vámi pracovník prodejny reklamaci sepíše
a vydá Vám písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace budete vyrozuměni, zpravidla formou sms, telefonického hovoru, nebo e-mailem.

V případě, že PetCenter stejné nové zboží již nemá, nebo jej nelze opravit, a PetCenter tedy nebude moci vyřídit Vaší reklamaci některým z výše uvedených způsobů, máte právo buďto na přiměřenou slevu z kupní ceny (je-li vada nevýznamná), nebo odstoupit od smlouvy (je-li vada významná).

 

V případě dotazů ohledně reklamace se na nás můžete obrátit také:
- elektronickou poštou na adrese info@petcenter.cz
- telefonicky na telefonu: +420 228 883 344

Reklamační protokol naleznete zde.

1. 3. 2023
PetCenter CZ s.r.o.