Whistleblowing – zákon o ochraně oznamovatelů

Oznamování (Whistleblowing)

Společnost PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 44797273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 6648, má zájem na vytvoření a rozvíjení firemní a obchodní kultury vyznačující se zejména čestností, poctivostí a transparentností, ve které mají všichni zaměstnanci možnost oznámit podezření na potencionální protiprávní jednání nebo na jednání, které porušuje právní předpisy nebo vnitřní předpisy nebo jakékoliv jiné škodlivé jednání v nejširším slova smyslu bez obav z jejich postihu a kdy si mohou být jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a řádným prošetřením oznámeného podezření.

Whistleblowing zahrnuje pravidla oznamování o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu,  a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“) (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo ochrany finančních zájmů Evropské unie a další).

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je Ing. Adéla Körtvelyová / Compliance consultant

  • elektronicky na oznam@petcenter.cz   
  • písemně v listinné podobě na adresu společnosti PetCenter CZ s.r.o., Vrchlického 1350/102, 150 00 Praha 5 – Košíře

obálka musí být označena slovy „Neotvírat – k rukám příslušného osoby - Ing. Adéla Körtvelyová / Compliance consultant“

  • telefonicky na čísle +420 724 535 409

v pracovní době od 9 do 17 hod., mimo pracovní dobu lze zanechat zprávu v hlasové schránce; pokud oznamovatel na sebe zanechá kontakt, příslušná osoba se mu následující pracovní den ozve zpět

  • osobně

po předchozí dohodě s příslušnou osobou  

Ing. Adéla Körtvelyová / Compliance consultant

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti.

Vylučuje se přijímání oznámení od osoby, která pro společnost PetCenter CZ s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.