Zákaznická podpora:228 884 900info@petcenter.cz

Reklamační řád

Tento dokument vydává společnost PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Identifikační číslo: 44797273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6648 („PetCenter“).

Tento dokument obsahuje přehledné informace pro spotřebitele ohledně odstoupení od koupě ve 14 denní lhůtě a pro uplatnění reklamací zboží koupeného spotřebitelem od společnosti PetCenter prostřednictvím internetového obchodu www.petcenter.cz. Podrobnější informace o právech spotřebitele jsou obsaženy v občanském zákoníku a v obchodních podmínkách PetCenter zveřejněných na www.petcenter.cz.

Tento dokument není pro PetCenter závazný, pokud zboží nekupujete jako spotřebitel (typicky, pokud zboží kupujete v rámci své podnikatelské činnosti tzv. „na IČO“).

ROZDÍL MEZI ODSTOUPENÍM VE 14 DENNÍ LHŮTĚ A REKLAMACÍ VADNÉHO ZBOŽÍ

Od koupě zboží provedené přes internetový obchod můžete ve 14 denní lhůtě odstoupit,
i když zakoupené zboží není vadné. Své důvody pro odstoupení nám nemusíte sdělovat. Tohoto práva mohou využít pouze zákazníci, kteří si koupili zboží v internetovém obchodě. Zákazníci, kteří zakoupili zboží v kamenné prodejně, toto právo nemají, neboť si mohou zboží před jeho koupí na místě prohlédnout.

„Reklamaci“ uplatňujete v případě, že zboží mělo v okamžiku jeho převzetí z Vaší strany nějakou vadu, i když se tato vada projeví později, nebo si zboží po dobu záruky (je-li poskytnuta) neudrželo svou funkci a výkonnost.

FOTODOKUMENTACE REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

V rámci reklamace zboží můžete být našimi pracovníky požádáni o zaslání fotek příslušného zboží. Ačkoli zaslání fotek zboží není podmínkou uplatnění Vašich spotřebitelských práv, žádáme Vás pokud možno o vyhovění, neboť to může výrazně usnadnit a urychlit proces reklamace.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

Od koupě zboží můžete odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží. V této lhůtě nám musíte Vaše odstoupení buďto ústně sdělit, nebo odeslat písemné odstoupení.

Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči PetCenter, tj. jak ústně (telefonicky), tak písemně. Pokud budete činit písemné odstoupení, doporučujeme, abyste použili vzorový formulář, který je dostupný zde, a vyplnili všechny údaje, které tento formulář předvídá.

Odstoupení od smlouvy nám můžete sdělit následovně:
- telefonicky na číslo +420 228 883 344, nebo
- emailem na adresu info@petcenter.cz, nebo
- poštou na adresu PetCenter CZ s.r.o., Vrchlického 1350/102, 150 00 Praha 5 (není adresa pro vrácení zboží!)

Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám do 14 dnů dotčené zboží odeslat nebo předat. To lze učinit několika způsoby, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Kupní cena zboží Vám bude vrácena do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše odstoupení.

Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě

§ 1837 občanského zákoníku vyjmenovává případy, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy. Ze sortimentu PetCenter se jedná zejména o následující případy:
- zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- zboží dodané v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

Zboží opotřebované nebo poškozené kupujícím

Před případným odstoupením od smlouvy jste oprávněni se zbožím nakládat pouze tak, jak je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Jestliže se zbožím budete nakládat jinak a následně byste chtěli odstoupit od smlouvy, odpovídáte nám za snížení hodnoty zboží. Vezměte prosím na vědomí, že v případě opotřebení nebo poškození zboží z Vaší strany může činit snížení hodnoty zboží až sto procent. Je-li to možné, vracejte nám zboží v původním obalu.

 

PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE A JAK REKLAMACE PROBÍHÁ

Reklamovat můžete zboží, které:
a) bylo vadné v okamžiku jeho převzetí z Vaší strany, nebo
b) si po záruční dobu neuchovalo své funkce a výkonnost (záruka).

Lhůta pro uplatnění reklamace zboží vadného při převzetí

Takovou reklamaci můžete uplatnit do 2 let od převzetí zboží. Vezměte však na vědomí, že s výjimkou záruční reklamace (viz níže) se za vadu zboží považuje pouze taková vada, kterou mělo zboží již v okamžiku převzetí z Vaší strany. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Zjistíte-li tedy na zboží vadu a rozhodnete-li se zboží reklamovat, doporučujeme s reklamací neotálet, neboť PetCenter bude taktéž s ohledem na uplynuvší dobu zjišťovat, zda zboží bylo vadné od počátku, či nikoli (v druhém případě bude reklamace zamítnuta).

Záruční reklamace

Je-li na obalu zboží uvedena doba použitelnosti zboží, trvá do uplynutí této doby záruka. V záruce je zboží rovněž v případě, že společně s ním Vám PetCenter dodalo záruční list; v takovém případě trvá záruční doba po dobu uvedenou v záručním listu. Na zboží se vztahuje záruka rovněž v případě, že ohledně tohoto zboží byla ze strany PetCenter výslovně deklarována na e-shopu v okamžiku koupě. Jestliže PetCenter nedeklarovalo záruku na zboží žádným z uvedených způsobů, na zboží se neposkytuje záruka; v takovém případě je možné reklamovat pouze zboží, které bylo vadné již v okamžiku převzetí z Vaší strany.

Vyskytne-li se na zboží vada v záruční době, můžete jej před uplynutím záruční doby reklamovat. I zde platí, že opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním není vadou.

Reklamaci můžete uplatnit zejména:
- elektronickou poštou na adrese info@petcenter.cz,
- telefonicky na telefonu: +420 228 883 344,
- osobně na kterékoli prodejně PetCenter v České republice
- poštou na adresu PetCenter CZ s.r.o., Vrchlického 1350/102, 150 00 Praha 5,
- popř. při využití k tomu určeného webového formuláře, je-li takový formulář na webových stránkách PetCenter k dispozici.

Při reklamaci můžete dle své volby požadovat buďto:
a) dodání nové věci bez vady, nebo
b) opravu věci.
Jestliže je však Vámi zvolená varianta neproveditelná, nebo ve srovnání s druhou variantou nepřiměřeně nákladná, je PetCenter oprávněno vyřešit Vaší reklamaci druhým z uvedených způsobů.

V případě uplatnění reklamace na prodejně PetCenter s Vámi pracovník prodejny reklamaci sepíše a vydá Vám písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. V případě uplatnění reklamace komunikací na dálku Vám bude potvrzení s obdobnými údaji zasláno formou sms nebo e-mailem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace budete vyrozuměni, zpravidla formou sms, telefonického hovoru, nebo e-mailem.

V případě, že PetCenter stejné nové zboží již nemá, nebo jej nelze opravit, a PetCenter tedy nebude moci vyřídit Vaší reklamaci některým z výše uvedených způsobů, máte právo buďto na přiměřenou slevu z kupní ceny (je-li vada nevýznamná), nebo odstoupit od smlouvy (je-li vada významná).

 

JAK PŘEDAT ZBOŽÍ PETCENTRU PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NEBO PŘI REKLAMACI

1. Donesení na prodejnu PetCenter
- po telefonické domluvě s naším reklamačním pracovníkem (+420 228 883 344) je možné rovnou odnést zboží na Vaší nejbližší prodejnu PetCenter v České republice;
- pokud jste učinili odstoupení od smlouvy nebo reklamaci písemně, vyčkejte prosím na potvrzení, popř. kontaktujte info@petcenter.cz, nebo +420 228 883 344;
- na prodejnu s sebou přineste vytištěný daňový doklad ke zboží.

2. Svoz PetCentra
- Tato možnost je nenároková. Pokud Vám však bude ze strany PetCenter nabídnuta, využijte ji. V tomto případě vyzvedává zboží doručovatel určený PetCenter na Vaší adrese.

3. Zaslání na centrální sklad
- Zboží je možné na vlastní náklady poslat na centrální sklad PetCenter.
- Předem prosím kontaktujte náš zákaznický servis na e-mail info@petcenter.cz který Vám sdělí adresu skladu a další postup.

 

1. 3. 2023
PetCenter CZ s.r.o.