Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele (dále jen „obchodní podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2       Tyto obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dílčí kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím - společností PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9, IČO: 447 97 273, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6648 (dále jen „prodávající“) a kupujícím/i – podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), kteří si kupují, anebo hodlají zakoupit zboží nabízené prodávajícím, a to jak prostřednictvím internetového portálu prodávajícího, tak i mimo něj. Internetový portál prodávajícího je provozován na internetové adrese www.b2b.petcenter.cz (dále jen „internetový portál“).

1.3       Obchodní podmínky dále mimo jiné upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při využívání internetového portálu prodávajícího a s nimi související právní vztahy.

1.4       Podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek musí být mezi smluvními stranami sjednány písemně, a to buďto v kupní smlouvě, nebo v jiném písemném ujednání mezi smluvními stranami; takto sjednaná odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET NA INTERNETOVÉM PORTÁLU

2.1       Na základě registrace kupujícího provedené na internetovém portálu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží.

2.2       Při registraci na internetovém portálu a při objednávání zboží prodávajícího je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou uživatele a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit  neoprávněně užít či neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících internetový portál.

2.8       Kupující není oprávněn při využívání internetového portálu používat mechanismy, programové vybavení ani jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu. Internetový portál obchodu je možné užívat jen v rozsahu, v jakém toto užívání není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a které je v souladu s jeho určením.

2.9       Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu nebo v důsledku užití internetového portálu v rozporu s jeho určením.

 

3.       ZPŮSOBY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1       K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít prostřednictvím:

  1. internetového portálu,
  2. e-mailové komunikace,
  3. elektronické výměny dat („EDI“)

3.2       Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží směřující k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového portálu, má-li vytvořen aktivní uživatelský účet.

3.3       Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží směřující k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace, uzavřel-li s prodávajícím písemné ujednání ve věci odběru zboží od prodávajícího (např. rámcovou kupní smlouvu).

3.4       Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží směřující k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím EDI, uzavřel-li s prodávajícím písemné ujednání ve věci odběru zboží od prodávajícího (např. rámcovou kupní smlouvu) a zároveň sjednal s prodávajícím možnost objednávat zboží prostřednictví EDI.

 

4.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO PORTÁLU

4.1       Při objednání zboží prostřednictvím internetového portálu vyplní kupující objednávkový formulář obsažený v internetovém portálu, který obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového portálu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.2       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.3       Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ KOMUNIKACE

5.1       Při objednání zboží prostřednictvím e-mailové komunikace doručí kupující prodávajícímu objednávku na e-mailovou velkoobchodcz@petcenter.cz, nesjednají-li smluvní strany jinou doručovací adresu pro objednávky.

5.2       V Objednávce Kupující specifikuje:

  1. zboží určením položek s uvedením požadovaného množství (váhy, balení apod.) a
  2. přesnou adresu pro dodání zboží, přičemž nebude-li objednávka obsahovat požadované místo dodání zboží, platí, že je jím sídlo kupujícího.

5.3       Ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky prodávající kupujícímu formou
e-mailové zprávy potvrdí, zda objednávku akceptuje (dále „potvrzení“). V rámci potvrzení prodávající uvede, zda akceptuje objednávku celou nebo pouze její část s uvedením zboží, ohledně něhož objednávku akceptuje. V případě, že objednávka nebude ve lhůtě podle věty první potvrzena, má se za to, že ji prodávající neakceptoval. Potvrzením objednávky je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dílčí kupní smlouva ve vztahu ke zboží vymezenému v rámci potvrzení. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně dohodly, že potvrzení pouze části objednávky není odpovědí s dodatkem nebo odchylkou, která by podstatně měnila podmínky objednávky jakožto nabídky na uzavření dílčí kupní smlouvy a kupující není oprávněn přijetí takové části objednávky ze strany prodávajícího odmítnout.

5.4       Za kupní smlouvu uzavřenou na základě objednávky se považuje rovněž případ, kdy prodávající potvrzením zaslaným kupujícímu v souladu s touto smlouvou potvrdí objednávku zboží učiněnou kupujícím jinou formou, než jak je ujednáno v odstavci 5.3.

 

6.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM EDI

6.1       EDI se rozumí elektronický přenos informací, který používá smluvenou strukturu dat, a to z počítače jedné smluvní strany do počítače druhé smluvní strany.

6.2       Sjednají-li smluvní strany možnost objednávek prostřednictvím EDI, má taková elektronická výměna dat povahu písemně učiněného právního jednání a je rovnocenná s jinak běžně užívanou formou písemného styku. Kupující bere na vědomí, že takovým přenosem zpráv vznikají závazky, které jsou právně platné a na jejichž základě se lze domáhat plnění povinností. Kupující se zavazuje, že nebude úkony učiněné prostřednictvím elektronické výměny dat jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že úkon byly učiněny formou elektronické výměny dat. Kupující bere na vědomí, že elektronické zprávy učiněné prostřednictvím EDI jsou přijatelným důkazním materiálem.

6.3       Kupující se zavazuje archivovat odeslané a přijaté elektronické datové zprávy zaslané v rámci EDI po dobu nejméně čtyř let od data jejich odeslání nebo přijetí, pokud obecně závazné předpisy nepožadují dobu delší. Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu porovnání informačního obsahu těchto zpráv s obsahem zpráv na straně prodávajícího.

6.4       Za pomoci EDI nelze měnit nebo ukončovat jakékoliv smlouvy, které byly mezi smluvními stranami uzavřeny jinak, než prostřednictvím EDI.

6.5       EDI mezi stranami probíhá ve formátu a standardu určeném prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Neurčí-li prodávající jinak, použije se aktuální verze standardu UN/EDIFACT. Prodávající je oprávněn určit povinné náležitosti datových zpráv mezi smluvními stranami, zejména pak náležitosti objednávky kupujícího, jako jsou povinná pole objednávky a jejich formát.

6.6       Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím EDI, která nesplňuje formát, standard či povinné náležitosti stanovené prodávajícím, se nepovažuje za řádně učiněnou objednávku.

6.7       Kupující se považuje za původce datové zprávy i v případě, že ji za ni generuje jí pověřená třetí osoba.

6.8       Kupující bere na vědomí, že objednávky učiněné prostřednictvím EDI již prodávající kupujícímu zpravidla nepotvrzuje a kontaktuje kupujícího pouze v případech, v nichž k uzavření kupní smlouvy na základě objednávky učiněné prostřednictvím EDI nedojde, např. pokud prodávající není schopen objednávku splnit, nebo pokud má prodávající za to, že kupující učinil v objednávce chybu. Proto se smluvní strany dohodly, že kupní smlouva na základě objednávky učiněné prostřednictvím EDI je uzavřena okamžikem, kdy bude splněna kterákoli z následujících podmínek:

a)     prodávající předá objednané zboží prvnímu přepravci, nebo

b)     uplynou tři pracovní dny od doručení objednávky prodávajícímu, aniž by prodávající v této lhůtě sdělil kupujícímu, že objednávku neakceptuje, nebo

c)     prodávající oznámí kupujícímu, že objednávku akceptuje,

přičemž jakmile bude splněna kterákoli z těchto podmínek, splnění ostatních podmínek se k účinnosti kupní smlouvy nevyžaduje.

 

7.       SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY TYPY OBJEDNÁVEK

7.1       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky, a to i prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího.

7.2       Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily jakékoliv povinnosti vůči prodávajícímu.

7.3       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

8.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1       Seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně cen za jednotlivé nabízené zboží je uveden na internetovém portálu. Ceny nabízeného zboží jsou na internetovém portálu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tímto ustanovením však není dotčena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Individuální ceník nebo sortiment sjednaný mezi prodávajícím a kupujícím má přednost před cenami nebo sortimentem na internetovém portálu.

8.2       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, resp. ve výši stanovené na internetovém portálu, nebo v individuálním ceníku sjednaném mezi prodávajícím a kupujícím. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na internetovém portálu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

8.3       Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetovém portálu. Prodávající je oprávněn zvýšit kupní cenu zboží v případě, že kdykoliv v průběhu období, pro které byla cena sjednána, včetně období následujícího po vyhotovení návrhu kupní smlouvy (tzv. nabídky) prodávajícím až do doby dodání zboží kupujícímu, dojde k podstatnému zvýšení některých rozhodných výrobních nákladů nezbytných k výrobě zboží, zejména ke zvýšení cen energií, pohonných hmot nebo přepravného. Prodávající oznámí kupujícímu upravenou výši kupní ceny písemně. Změna kupní ceny zboží vstupuje v platnost doručením oznámení kupujícímu. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má nárok na odstoupení od kupní smlouvy písemným vyrozuměním prodávajícího, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení oznámení o změně kupní ceny.

8.4       Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na internetovém portálu výslovně uvedeno jinak.

8.5       V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetovém portálu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

8.6       Kupní cenu je kupující povinen uhradit v hotovosti při převzetí zboží nebo bezhotovostně na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude splatná ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího zaslání kupujícímu, neurčí-li prodávající delší lhůtu splatnosti. Prodávající zašle fakturu kupujícímu zpravidla prostřednictvím e-mailové zprávy nebo mu ji předá společně se zbožím. Právo prodávajícího zaslat kupujícímu fakturu jiným vhodným způsobem tím není dotčeno.

8.7       Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na jím objednané zboží, a to až do výše kupní ceny za takto objednané zboží. Za tímto účelem prodávající vystaví a zašle kupujícímu zálohovou fakturu; o splatnosti a způsobu předání zálohové faktury platí ustanovení odstavce 7.6 obdobně. Bude-li ve vztahu k jakékoliv objednávce ze strany prodávajícího požadována po kupujícím úhrada zálohy, počíná lhůta pro dodání zboží prodávajícím po potvrzení objednávky kupujícího běžet až od zaplacení zálohy na kupní cenu takového zboží kupujícím, právo prodávajícího dodat kupujícímu takové zboží i před zaplacením zálohy tím však není dotčeno.

8.8       Bude-li kupní cena nebo jakákoliv její část sjednána bez DPH, bude ke každé takové kupní ceně účtována DPH podle platných právních předpisů.

8.9       V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo jeho části, je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.10    Nastanou-li okolnosti nebo prodávající obdrží informace o okolnostech, z nichž lze usoudit, že kupující je nebo se může stát neschopným plnit své dluhy vůči kupujícímu, případně jiné informace, které mohou snížit důvěryhodnost kupujícího (tzn. zejména špatná finanční situace, likvidace, okolnosti svědčící předlužení, špatná platební morálka, prodlení delší než 30 dnů apod.), je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému zaplacení všech peněžitých dluhů vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na dobu jejich splatnosti a/nebo požadovat po kupujícím dostatečné zajištění dluhů. Kupující je povinen vyhovět této výzvě prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode dne jejího doručení. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky, nebo od kupní smlouvy odstoupit.

8.11    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz odst. 6.1 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, v takovém případě bude na takovou platbu pohlíženo jako na zálohu na kupní cenu.

9.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1       Není-li způsob doručení zboží sjednán v kupní smlouvě, určuje jej prodávající.

9.2       Kupující přebírá nebezpečí škody na věci okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží.

9.3       Prodávající dodá zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat zboží předčasně, pokud takové dodání kupující neodmítne poté, kdy byl prodávajícím informován o připravenosti zboží k odeslání. Kupující není oprávněn požadovat předčasné dodání zboží.

9.4       Termín dodání může být prodávajícím přiměřeně prodloužen o dobu nezbytnou k odstranění překážek znemožňujících/ztěžujících plnění prodávajícího. O těchto skutečnostech bude prodávající neprodleně informovat kupujícího a vyvine maximální úsilí k urychlenému odstranění těchto překážek. Prodávající má též právo prodloužit termín dodání zboží o dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním svých peněžitých dluhů vůči prodávajícímu, a to i z jiné smlouvy; přičemž řádné zaplacení všech splatných peněžitých dluhů kupujícím ze všech smluvních vztahů je nezbytnou podmínkou pro odeslání zboží prodávajícím.

9.5       Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí (částečné) dodání zboží a kupující je zavázán dílčí dodávku převzít.

9.6       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, resp. ve lhůtě dohodnuté kupujícím a prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s marným doručováním zboží a zároveň je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.7       Kupující je povinen uhradit veškeré náklady spojené s doručováním zboží dle platných cen dopravy uvedených na internetovém portálu nebo v individuálním ceníku sjednaném mezi smluvními stranami, a to i v případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce.

9.8       Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad zboží veškeré závady neprodleně oznámit dopravci, popř. prodávajícímu (v případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího). Podpisem dopravci kupující stvrzuje, že obsah zásilky obsahující zboží byl neporušen a neponičen.

9.9       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

                      

10.       ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1    Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v jakosti a provedení, v jakých je zboží obvykle dodáváno. Kupující se tímto ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práv z vadného plnění nad rámec práv z vadného plnění, které náleží prodávajícímu ve vztahu k výrobci zboží nebo k tomu, kdo prodávajícímu zboží dodal.

10.2    Kupující je povinen zboží při jeho přejímce prohlédnout. V případě vad zboží může kupující převzetí zboží či jeho části dotčené takovou vadou nebo nedostatkem odmítnout. Neučiní-li tak a/nebo uplatní-li vady nebo nedostatky zboží, které bylo možné zjistit při jeho přejímce, později, nemá kupující vůči prodávajícímu ve vztahu k takové vadě ani nedostatku práva z vadného plnění; právo prodávajícího poskytnout kupujícímu i přesto taková práva z vadného plnění tím není dotčeno. Pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností se za vady zboží zjistitelné při jeho přejímce vždy považují vady množství dodávaného zboží.

10.3    Práva z vad zboží kupujícímu nevzniknou, popřípadě zaniknou v případě, že nedodrží podmínky skladování zboží stanovené výrobcem zboží nebo prodávajícím.

10.4    Záruka za jakost zboží není prodávajícím poskytována.

10.5    V případě, že kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností prodávajícího dle kupní smlouvy (např. též v důsledku vadné dodávky zboží), aniž by zde byly dány okolnosti vyšší moci vylučující odpovědnost prodávajícího, bude prodávající zavázán pouze k úhradě skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy vyčíslené kupujícím, nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100 % kupní ceny zboží. Pro případ vzniku škody z porušení různých závazků prodávajícího vůči kupujícímu, vyplývajících z kupní smlouvy, souhrnná odpovědnost prodávajícího za škody, vzniklé kupujícímu z téže smlouvy, v žádném případě nepřekročí 100 % celkové kupní ceny. Tímto se ustanovení § 1924 občanského zákoníku pro účely kupní smlouvy výslovně vylučuje.

10.6    Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci reklamačního řádu prodávajícího na právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami. Kupující vystupuje vůči prodávajícímu jako podnikatel, přičemž reklamační řád prodávajícího se neuplatňuje na vztahy s kupujícím, který není spotřebitelem.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1    Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku, v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách, zejména v případě podstatného porušení povinnosti vyplývající z kupní smlouvy druhou smluvní stranou.

11.2    Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku předání zboží dopravci, popř. kupujícímu, bez uvedení důvodu. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po předání zboží dopravci, popř. kupujícímu, pokud kupující nedodrží platební podmínky k úhradě jakýchkoliv peněžitých dluhů vůči prodávajícímu. Takový postup prodávajícího není považován za porušení kupní smlouvy či za prodlení prodávajícího s dodáním zboží.

11.3    Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.4    Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže dodat.

11.5    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy (např. odstoupením od kupní smlouvy), pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

 

12.       OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1    Veškeré údaje uvedené v kupní smlouvě, dále též informace, dokumenty a ostatní podklady, poskytnuté prodávajícím kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou, které nejsou běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím prodávajícího (dále též „důvěrné informace“). Kupující se zavazuje, že bez předchozího souhlasu prodávajícího tyto důvěrné informace nepoužije pro svou potřebu v rozporu s účelem kupní smlouvy, ani je neposkytne a neumožní k nim přístup třetím osobám.

12.2    Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za prodávajícím vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní na jiný subjekt, ani k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo k zajištění svých dluhů nebo dluhů třetích osob bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího. Pro případ porušení této povinnosti kupujícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z nominální hodnoty neoprávněně postoupené či zastavené pohledávky.

12.3    Kupující není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek na své dluhy vůči prodávajícímu.

 

13.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

14.    DORUČOVÁNÍ

14.1    Nebude-li dohodnuto jinak, a dále s výjimkou případného doručení faktury prostřednictvím dopravce společně se zbožím, platí, že veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na adresu odpovídající dle kupní smlouvy, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno přednostně na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

15.    ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A JEJICH ZMĚNY

15.1    Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 6. 2022.

15.2    Prodávající může jednostranně měnit či doplňovat znění obchodních podmínek způsobem stanoveným níže.

15.3    Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového portálu se řídí obchodními podmínkami zveřejněnými na internetovém portálu k okamžiku učinění objednávky. Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami vytvořením uživatelského účtu na internetovém portálu. Prodávající je oprávněn kdykoli zveřejnit na internetovém portálu úplné nové znění obchodních podmínek, přičemž není povinen na toto zveřejnění kupujícího upozorňovat. Nově zveřejněné znění obchodních podmínek nabývá ve vztahu ke kupním smlouvám uzavíraným prostřednictvím internetového portálu účinnosti okamžikem jeho zveřejnění, neuvede-li prodávající výslovně jinak.

15.4    Změnami obchodních podmínek na internetovém portálu nejsou dotčeny obchodní podmínky sjednané mezi smluvními stranami jiným způsobem, než přes internetový portál. Prodávající je v takových případech oprávněn navrhovat kupujícímu změny obchodních podmínek. Prodávající odešle kupujícímu informace o navrhované změně obchodních podmínek způsobem dle článku 13, a to nejméně 14 dní před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Pokud kupující písemně neodmítne navrhovanou změnu či doplnění obchodních podmínek nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti, platí, že s navrhovanou změnou obchodních podmínek s účinností ode dne účinnosti navrženého prodávajícím souhlasí. Odmítne-li kupující včas písemně návrh na změnu obchodních podmínek, řídí se vztahy mezi smluvními stranami nadále dosavadním zněním obchodních podmínek; v takovém případě je prodávající oprávněn vypovědět kteroukoli smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím, která se obchodními podmínkami řídí. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena kupujícímu.

 

16.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1    Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím založené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí právem České republiky.

16.2    Veškeré spory vzniklé z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky. K řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení kupní smlouvy nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností) se sjednává místní příslušnost dle místa sídla prodávajícího.

16.3    Kupující přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

16.4    Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1801 občanského zákoníku dohodly na tom, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na právní vztahy založené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami nepoužijí.

16.5    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.